Appendix: Main publications by Grace Wales Shugar

Books

Shugar, G.W. & Smoczyńska M. (Eds.) (1980). Badania nad rozwojem języka dziecka (Studies on Child Language Development).
         Warszawa: PWN.
Shugar, G.W. (1982). Interakcja, koordynacja linii działania i funkcjonowanie językowe. Badania nad małymi dziećmi w
         warunkach zróżnicowania sytuacyjnego
(Interaction, Action Line Coordination and Functional Language. A Study of
         Young Children in Situational Variation
). Wrocław: Ossolineum.
Kurcz, I., Shugar, G.W., & Danks J. (Eds.) (1986). Knowledge and Language. Amsterdam: North Holland.
Kurcz, I., Shugar, G.W., & Bokus, B. (Eds.) (1988). Wiedza a język. Tom.1. Język dziecka (Knowledge and Language. Vol. 2. Child
         Language
). Wrocław: Ossolineum.
Shugar, G.W. & Bokus, B. (1988). Twórczość językowa dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej (Children's Language Creativity
         Studied in Play Task Situations
). Wrocław: Ossolineum.
Shugar, G.W. (1995). Dyskurs dziecięcy. Rozwój w ramach struktur społecznych (Child Discourse. Development in the Framework
         of Social Structures
). Warszawa: Energeia.
Bokus, B. & Shugar, G.W. (Eds.) (2007). Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy (Psychology of Child
         Language. Achievements and New Prospects
). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Articles

1966 (Co-author: Z. Babska). Formy badań określone jako eksperyment naturalny (Research forms described as a natural
         experiment). Psychologia Wychowawcza, 9, 3, 270-292.
1969 Nowe kierunki badań amerykańskich nad rozwojem mowy dziecka (New developments in American research on child
         language development). Psychologia Wychowawcza, 12, 2, 166-188.
1970 Metoda analizy opisowej czynności małego dziecka w okresie opanowywania mowy (A method of descriptive analysis of
         young child activity in the period of language acquisition). Psychologia Wychowawcza, 14, 2, 152-162.
1970 (Co-author: K. Gepner-Więcko). Porównanie skojarzeń słownych z punktu widzenia różnic formalnych w strukturze języków
         polskiego i angielskiego (Comparison of word associations from the point of view of formal differences in structure of Polish
         and English languages). Psychologia Wychowawcza, 13, 4, 513-522.
1971 (Co-author: K. Gepner-Więcko). Cross-linguistic comparison of word associations from the point of view of some formal
         differences English in language structure. Polish Psychological Bulletin, 2, 2, 99-105.
1973 An ecological method for the study of language development. Przegląd Pedagogiczny, 1/2, 156-168.
1974 Nowe badania amerykańskie nad wczesnym rozwojem syntaktycznym i semantycznym mowy dziecka (Some recent
          American research on early child syntactic and semantic development). Psychologia Wychowawcza, 17, 3, 319-333.
1975 Konstruowanie tekstu w ramach epizodów werbalnych jako forma aktywności językowej dziecka we wczesnym okresie
         opanowywania języka (Analysis of text-constructing in verbal episodes: A form of child speech activity during early language
         acquisition). Psychologia Wychowawcza, 18, 4, 465-485.
1975 Wzajemne zależności miedzy mową a aktywnością, badane drogą analizy strumienia zachowania we wczesnym okresie
         opanowywania języka (Interdependencies between speech and activity studied through behavior stream analysis during early
         language acquisition). Studia Psychologiczne, 14, 189-210.
1976 Behavior stream organization during early language acquisition. Polish Psychological Buletin, 7, 1, 27-36.
1976 Nabywanie języka jako sposobu działania (Acquisition of language as a mode of action). Studia Psychologiczne, 15, 131-153.
1977 Intencja dziecka: Funkcjonalny rozwój wczesnych wypowiedzi. Badania nad strumieniem zachowania (Child's intent:
         Functional development of early utterances. A study of the behavior stream). Psychologia Wychowawcza, 20, 5, 461-477.
1979 Peer face-to-face interactions at ages three to five. International Journal of Psycholinguistics, 5, 4, 12,17-37.
1981 (Co-authors: K. Gepner-Więcko & J. Zamęcka). Zróżnicowanie językowe a realizacja ról społecznych przez dzieci w wieku
         przedszkolnym. Część I (Language differentiation and realization of social roles at the preschool age. Part I). Psychologia
         Wychowawcza
, 24, 5, 549-559.
1981 Early child discourse analyzed in the dyadic interaction unit. International Journal of Psycholinguistics, 8-2, 22, 55-78.
1982 (Co-authors: K. Gepner-Więcko & J. Zamęcka). Zróżnicowanie językowe a realizacja ról społecznych przez dzieci w wieku
         przedszkolnym. Część II (Language differentiation and realization of social roles at the preschool age. Part II). Psychologia
         Wychowawcza
, 25, 4, 386-397.
1982 Action discourse and topical discourse in learning to use language. Grazer Linguistische Studien, 17/18, 220-238.
1983 Discourse and interaction: A method of analysis and some findings. Polish Psychological Bulletin, 14, 2, 131-140.
1983 Dyskurs małego dziecka w interakcjach różniących się typem partnera (Early child discourse in interactions with partners of
         different type). Studia Psychologiczne, 21, 1-2, 91-109.
1984 (Co-author: Z. Babska). Idea dwupodmiotowości interakcji dorosły-dzieckow procesie wychowania w pierwszych latach
         życia (Idea of dual agentivityof adult-child interaction in early education). Roczniki Filozoficzne KUL, 4.
1984 (Co-author: Z. Babska). Obraz dziecka i rodzaj interakcji między dorosłym a dzieckiem w świecie współczesnym (Perception
         of the child and the type of adult-child interaction in the world). Wychowanie w Przedszkolu, 4/5, 213-219.
1987 Empirical approaches to an adult understanding of children's use of language. Acta Universitatis Lodziensis. Folia
         Sociologica
, 13, 157-184.
1987 Young children's action coordinations and their use of some recipient-designed utterance types. Polish Psychological Bulletin,
         17, 183-195.
1989 (Co-author: E. Słonczewska). The interactional context of oppositional discourse. Polish Psychological Bulletin, 20, 113-126.
1993 Analiza konwersacji w aspekcie rozwojowym (Analysis of conversation in a developmental aspect). Przegląd Psychologiczny,
         36, 2, 207-224.
1993 Samoorganizacja dzieci w sytuacji zadaniowej (Children's self-organization in task situation). Nowiny Psychologiczne, 2,
         47-55.
1995 (Co-author: A. Kawalec). Zachowania proksemiczne dzieci w sytuacji swobodnej aktywności. Metoda analizy i wstępne
         wyniki badań (Children's proxemic behaviors in a free activity situation. Method of analysis and some results). Kwartalnik
         Polskiej Psychologii Rozwojowej
, 2, 1, 12-31.
1996 The social construction of enacted stories. Adult-child collaboration on transformation of a story schema. Polish
         Psychological Bulletin
, 27, 3, 201-216.
1996 (Co-author: B. Bokus). The child as narrator: Choice of content known or unknown to the listener. Polish Psychological
         Bulletin
, 27, 3, 217-230.
1997 The child's entry into the social universe of discourse. Psychology of Language and Communication, 1, 1, 7- 18.
1998 (Co-author: B. Bokus). Social structures of children's narrational activity. Psychology of Language and Communication, 2, 1,
         75-81.
1998 Entry into narration: Uses of operations of reference. Psychology of Language and Communication, 2, 2, 7-16.

Book Chapters

1972 A method of descriptive analysis of child activity in the period of language acquisition. In K. Ohnesorg (Ed.), Colloquium
         Paedolingusiticum
(pp. 242-253). The Hague: Mouton.
1974 Child activity as a context for the study of child language development. In M. Jocić, S. Savić (Eds.), Modeli u sintaksi decjego
         govora
(pp.69-83). Novi Sad: University of Novi Sad.
1976 Text-constructing with an adult. A form of child activity during early language acquisition. In G. Drachman (Ed.), Salzburger
         Beiträge zur Linguistik. Akten des 1. Salzburger Kolloquiums über Kindersprache
(pp. 343-356). Tübingen: Narr.
1978 Text analysis as an approach to the study of early linguistic operations. In N. Waterson & C. Snow (Eds.), Development of
         Communication
(pp. 227-251). Chichester: Wiley.
1978 Child's intent: Functional development of early utterances. A study of the behavior stream. In G. Nickel (Ed.), Proceedings of
         the Fourth International Congress of Applied Linguistics. Volume on Psycholinguistics
. Stuttgart: Hochschulverlag.
1979 (Co-author: B. Bokus). What will a three-year-old say? An experimental study of situational variation. In O. Garnica &
         M. King (Eds.), Language, Children, and Society (pp. 65-79). Oxford: Pergamon Press.
1980 (Co-author: M. Smoczyńska). Nowe kierunki badań nad językiem dziecka. (New directions in child language studies). In
          G.W. Shugar & M. Smoczyńska (Eds.), Badania nad rozwojem języka dziecka (Studies on Child Language Development)
         (pp.8-51). Wrocław: Ossolineum.
1983 Analiza dyskursu u małych dzieci (Analysis of early child discourse). In I. Kurcz (Ed.), Studia z psycholingwistyki ogólnej
         i rozwojowej
(Studies in General and Developmental Psycholinguistics) (pp. 273-309). Wrocław: Ossolineum.
1983 (Co-author: B. Bokus). What do young children say to start peer interaction? Some discourse processes at preschool age in the
         child-child dyadic relation. In C.E. Johnson & C.L.Thew (Eds.), Proceedings of Second International Congress for the Study
         of Child Language. Vol. II
(pp. 322-336). Lanham: University Press.
1985 (Co-author: B. Bokus). Freedom to choose what to say: Conditions and consequences. In C.J. Brainerd & V.F. Reyna (Eds.),
         Developmental Psychology. Vol. 6: Selected/Revised Papers of XXIIIrd Interntional Congress of Psychology - Mexico 1984
         (pp. 113-132). Amsterdam: North Holland.
1986 (Co-author: B. Bokus).Children's discourse and children's activity in the peer situation. In E. C. Mueller & C. R. Cooper
         (Eds.), Process and Outcome in Peer Relationships (pp. 189-228). Orlando: Academic Press.
1986 (Co-author: B. Bokus). Knowledge and language in the development of agentive activity. In I. Kurcz, G.W. Shugar, &
         J. Danks (Eds.), Knowledge and Language (pp. 541-572). Amsterdam: North Holland.
1988 The nature of peer discourse: Participant structures for and by children. In R. Söderbergh (Ed.), Children's Creative
         Communication (pp. 56-81). Lund: Lund University Press.
1987 Koordynowanie działań dzieci przy użyciu środków językowych. Wybrane dane i interpretacje z badań w sytuacjach
         diadycznych. (Children's action coordination by language uses. Some results and interpretations from studies in dyadic
         situations). In I. Kurcz, G.W. Shugar, & B. Bokus (Eds.), Wiedza a język. Tom.1. Język dziecka (Knowledge and Language.
         Vol. 2. Child Language
) (pp. 207-230). Wrocław: Ossolineum.
1989 Małe dziecko w sytuacji dwupodmiotowej. Jak powstaje i na czym polega struktura "Działanie Wspólne"? (Young child in a
         dual-agentive situation. What is the joint action structure and how does it emerge?). In A. Gurycka, M. Kofta (Eds.),
         Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży Tom 1: Wychowanek jako podmiot działań (Subjectivity
         in Educational Experiences of Children and Adolescents. Vol. 1: Pupil as Agent of Actions
) (pp. 65-93). Warszawa:
         Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
1990 (Co-author: Grażyna Kmita). The pragmatics of collaboration: Participant structure and the structures of participation. In
         G. Conti-Ramsden & C. Snow (Eds.), Children's Language, Vol. 7 (pp. 273-303). Hillsdale, NJ.: Erlbaum.
1991 Uczestnictwo dzieci w procesach nauczanie-uczenie się (Children's participation in the processes of teaching - learning). In
         B. Bokus & M. Haman (Eds.), Z badań nad kompetencją komunikacyjną dzieci (From Studies on Children's Communicative
         Competence) (pp. 65-88). Warszawa: Energeia.
1993 Dyskurs (Discourse). In I. Kurcz (Ed.), Psychologia a semiotyka. Pojęcia i zagadnienia (Psychology and Semiotics. Notions
         and Interests
) (pp. 242-263). Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne.
1993 The structure of peer participation in shared activity: Frameworks for acquiring communicative knowledge. In J. Nadel &
         L. Camaioni (Eds.), New Perspectives in Early Communicative Development (pp. 171-189). London: Routledge.
1995 (Co-author: B. Bokus). Analiza tekstu tworzonego przez dziecko w dyskursie narracyjnym: Wybór treści znanych i nie
         znanych odbiorcy (Analysis of text constructed by the child in narrative discourse. Choices of content known or unknown to
         the recipient). In G.W. Shugar, Dyskurs dziecięcy. Rozwój w ramach struktur społecznych (Child Discourse. Development in
         the Framework of Social Structures
) (pp. 104-119). Warszawa: Energeia.
1995 (Co-author: G. Kmita). Konstruowanie dyskursu tematycznego. Porównanie treści tematów wspólnych w dialogach dziecko-
         dorosły i dziecko-dziecko (Building thematic discourse. Comparison of shared topics in adult-child and child-child dialogues).
         In G.W. Shugar, Dyskurs dziecięcy. Rozwój w ramach struktur społecznych (Child Discourse. Development in the Framework
         of Social Structures
) (pp. 163-186). Warszawa: Energeia.
1997 Dyskurs dziecięcy. Początki i źródła rozwoju (Child discourse. Beginings and sources of development). In T. Rittel &
         J. Ożdżyński (Eds.), Dyskurs edukacyjny (Educational Discourse) (pp. 11-19). Kraków: Oficyna Wydawnicza "Edukacja".
1998 Współzależność procesów wytwarzania i interpretowania dyskursu (Interdependence of generating and interpreting discourse
         processes). In M. Smoczyńska (Ed.), Studia z psychologii rozwojowej i psycholingwistyki (Studies in Developmental
         Psychology and Psycholinguistics
) (pp.167-177). Kraków: Universitas.
2001 U progu narracji: Rola operacji odniesienia (Entry into narrations: Uses of operations of references). In I. Kurcz & J. Bobryk
         (Eds.), Psychologiczne studia nad językiem i dyskursem (Psychological Studies on Language and Discourse) (pp. 83-98).
         Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
2005 Analysis of text-constructing in verbal episodes: A form of child speech activity during early language acquisition. In
         B. Bokus (Ed.), Studies in the Psychology of Child Language (In Honor of Grace Wales Shugar) (pp.23-43). Warszawa:
         Matrix.
2007 (Co-author: B. Bokus). Psychologia języka dziecka: stare pytania, nowe dane, nowe hipotezy (Psychology of child language:
         the old questions, new data, and new hypotheses). In: B. Bokus, G.W. Shugar (Eds.), Psychologia języka dziecka.
         Osiągnięcia, nowe perspektywy
(Psychology of Child Language. Achievements and New Prospects) (pp. 9-32).
         Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.